Czy pracodawca może odmówić urlopu

Analiza przepisów kodeksu pracy pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie: czy pracodawca może odmówić urlopu?

Zgodnie z treścią art. 152§1 kp, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Z kolei z treści art. 163§1 kp wynika, że plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Natomiast treść artykułu 164§2 kp wskazuje na to, że przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Pojawia się zatem pytanie: czy pracodawca może odmówić urlopu, tj. nie pozwolić pracownikowi skorzystać z urlopu w określonym przez niego terminie.

Z powyżej przytoczonych przepisów kodeksu pracy wynika, że tak. Pracodawca może przesunąć termin urlopu wypoczynkowego pracownika pod warunkiem, że:
* jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami pracodawcy
* nieobecność pracownika w terminie jego urlopu spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy zakładu

Z orzecznictwa sądów wynika, że do takich sytuacji można zaliczyć np. uruchomienie nowej linii produkcyjnej, konieczność usuwania awarii w zakładzie pracy, planowaną kontrolę spraw za które odpowiada pracownik, czy też kontrolę organów skarbowych w firmie. O tym czy zaistniała przyczyna ma szczególny charakter decyduje tylko i wyłącznie pracodawca i pracownik nie ma wpływu na tę ocenę oraz nie może się od niej odwołać.

Jeżeli pracodawca przesunął uzgodniony wcześniej z pracownikiem termin urlopu, powinien wraz z pracownikiem ustalić nowy termin urlopu wypoczynkowego. W miarę możliwości pracodawca powinien go udzielić w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, jednakże nie później niż do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Od powyższego istnieją wyjątki i pracodawca musi udzielić urlopu we wskazanym przez pracownika terminie. Ma to miejsce w sytuacji gdy:
* pracownik chce skorzystać z urlopu na żądanie (art. 167 (2) kp)
*pracownik młodociany uczęszcza do szkoły, wówczas należy udzielić mu urlopu w okresie ferii szkolnych (art.205§3 kp)
*kobieta wnioskuje o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. To uprawnienie dotyczy też pracownika ojca korzystającego z urlopu macierzyńskiego ( art. 163 § 3 k.p.)

Szczególną sytuacją jest odwołanie pracownika z urlopu. Jest ono dopuszczalne w sytuacji gdy:
*gdy obecności pracownika w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu, bo gdy są znane pracodawca powinien przesunąć urlop zgodnie z 164§2 kp, a nie odwoływać pracownika z urlopu
* powrót pracownika do pracy jest konieczny dla zapewnienia prawidłowego toku procesu pracy, np. pracownik posiada specjalistyczne kwalifikacje niezbędne do usunięcia poważnej awarii i nie ma osoby w firmie która mogła by go w tym zastąpić. Pracownik może zostać odwołany z urlopu również w sytuacji, gdy w firmie przeprowadzana jest niespodziewana kontrola dotycząca spraw prowadzonych przez pracownika, lub za które pracownik odpowiada.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *